1 HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 30 en maakten behoud van Toen ons echter kort daarop ter ore kwam, dat de Amerikaanse Ambassade in onderhandeling was over de aankoop van een groot stuk grond aan de Adriaan Goekooplaan, zagen we hierin een kans om het land- plannen echter niet toejuichen, aangezien wij deze niet verantwoord achtten tegenover het nageslacht. Dat het beschikkingsrecht van de eigenaar evenwel na de oorlog veel van zijn betekenis verloren had, ondervon den wij, toen de Gemeentelijke Dienst voor de Wederop bouw ons bij schrijven van 21 November 1946 haar mede werking tot herstel toezegde, doch op de volgende wijze formuleerde: „Deze aanleg (van een nieuwe dijk met be planting) zou in overeenstemming zijn met het plan- Dudok, met dien verstande evenwel, dat ook op de plaat sen waar in de toekomst openbare gebouwen zijn gedacht, beplanting wordt aangebracht, die later verwijderd zal moeten worden „Ten slotte merk ik op, dat door een en ander niet wordt gepraejudicieerd ten aanzien van den eigendom van de driehoekige oppervlakte, welke aldus van de bui tenplaats wordt afgesneden. Mocht onverhoopt omtrent den afstand aan de Gemeente van deze oppervlakte niet in der minne overeenstemming worden verkregen, dan zou de Gemeente t.z.t. vóórdat tot aanleg van de straten, enz. wordt overgegaan, (zich) den eigendom daarvan door onteigening hebben te verschaffen.” Op dit schrijven werd hoe kan 't anders afwij zend geantwoord, hoewel wij onzerzijds bereid waren mee te werken aan het wegenplan, door een hoek van het land goed te koop aan te bieden, evenwel kleiner dan het plan Dudok opeiste. Wij waren door dit alles in een dwangpositie gekomen en maakten ons ernstige zorgen over de toekomst en het het Catshuis. echter kort daarop ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 45