HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 31 goed in zijn geheel aan de Amerikaanse Staat te koop aan te bieden. Was het eenmaal exterritoriaal ge bied geworden, dan zou het gevrijwaard zijn tegen schending door het plan Dudok. De bijzondere positie van het Catshuis, die de Gemeente blijkbaar terwille van Dudok’s plan niet wilde respecteren, konden wij als eige naren tegenover de Amerikaanse Staat wél in het geding brengen. De eerste voorwaarde bij de verkoop was dan ook, dat het Catshuis als historisch monument hersteld en bewaard moest blijven en werd aldus gesteld bij de bespreking met de Amerikaanse Ambassadeur, alvorens het landgoed bij schrijven van 23 December 1946 te koop werd aangebo den. De volgende dag ontving ik nog een brief van Burge meester en Wethouders van 's-Gravenhage, gedateerd 18 Dec. 1946, waarin mij werd meegedeeld, dat B. en W. het betreurden, dat wij ons niet konden verenigen met hun voorstel tot herbeplanting (d.w.z. een herstel van Sorgh- vliet in het kader van het plan-Dudok), want,,dat de Gemeente bij de voorbereiding van de uitvoering van het wederopbouwplan alleen het plan-Dudok als uitgangs punt kan nemen.” Op 6 Januari 1947 antwoordde de toenmalige Ameri kaanse Ambassadeur, Stanley K. Hornbeck, op ons aan bod: ,,I am happy to be able to inform you that the Ameri can Embassy, acting on behalf of the American Govern ment, accepts this offer and is prepared to discuss with you matters that may be involved in the implementing of the indicated sale and purchase.” Het zouden echter deze matters to discuss” zijn, die de overdracht meer dan een jaar tegenhielden. De Amerikaanse Ambassadeur verklaarde bij herhaling, dat het voor de Amerikaanse Staat niet mogelijk was een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 46