HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 35 plekje van geweest! eiken betimmeringen worden weggewerkt. Bij het bouwen van een nieuwe stookkelder onder de bijkeuken eens badkamer kwam het oude gemetselde water reservoir uit Bentinck’s tijd te voorschijn. Alle ramen moesten van nieuw glas-in-lood voorzien worden, dat, evenals bij de verbouwing van 1920, afkom stig was van het Atelier ,,’t Prinsenhof” te Delft. Ook het zwaar beschadigde koetshuis de vroegere paarden stal kreeg een beurt. Bijna een jaar hadden alle herstelwerkzaamheden ge duurd, toen wij op 10 September het huis betrokken en op 17 September 1949 enige honderden gasten de feeste lijke opening van het herstelde Catshuis met ons vierden. De genodigden, die op 5 Juli 1952 met ons het driehon derdjarig bestaan van Pieter Post’ schepping herdachten, zagen op de speciaal voor deze gelegenheid ingerichte tentoonstelling de verschillende phasen uit 3 eeuwen in kaart en beeld gebracht. Merkwaardig was de kringloop der gebeurtenissen: het „hoeckje landts”, waarmee Cats meer dan 3 eeuwen gele den is begonnen, was weer tot bijna dezelfde proporties te ruggebracht. Een door vrienden aangeboden gedenksteen: „Sorgh- vliet 5 Juli 16521952” werd ingemetseld in de hardste nen pui naast de voordeur van het Catshuis, waarin ook Cats’ wapen de herinnering aan de eerste bewoner nog altijd levend houdt. Sinds 1 Januari 1950 is het Catshuis met zijn kunstver zameling tot „Particulier Kunstbezit” verklaard. Het stemt ons tot grote vreugde, dat reeds meer dan 900 bezoekers hun weg naar Sorghvliet vonden, ons daarmee de over tuiging schenkende, dat alle zorgen om dit historische Nederland te behouden niet tevergeefs zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 52