VIER HAAGSE SPOTPRENTEN omstreeks 1840 door Dr. H. E. VAN GELDER In de Catalogus van Historieprenten van Fred. Muller vindt men onder de nrs 7051 en 7060, 6989 en 6990 een viertal spotprenten vermeld, waarvan de beschrijving ons nog voor verschillende onopgeloste vragen stelt; blijkens een notitie in zijn Supplement heeft ten opzichte van één ervan de samensteller twijfel gekoesterd aan de juistheid van zijn beschrijving en enige correcties aangebracht. Maar het is merkwaardig, dat er nimmer een poging ge daan is om de betekenis ervan na te gaan. Nu is het waar, dat oude spotprenten vaak zeer bijzondere moeilijkheden opleveren, omdat de onderschriften enz. aan de tijdge noten nog wel wat zeiden, maar toch eigenlijk alleen als zij min of meer ingewijd waren. Er worden bijzonderhe den bekend verondersteld, in elk geval, waarop wij na 100 jaar alle kijk hebben verloren. Het begrijpen van een prent uit de Wereldoorlog is thans reeds vaak moeilijk! Reeds sedert ik deze prenten in de Haagse Historische Atlas voor het eerst onder de ogen kreeg, heb ik de wens gevoeld achter hun geheim te komen, en zo mogelijk haar een plaats te geven in het leven van hun tijd. Thans ein delijk vond ik aanleiding en ook gelegenheid om voor een tweetal dit te doen, en ik heb toen ook getracht de beide andere te verklaren. Wat de twee eerste betreft, die een geval uit de wereld van de beeldende kunst behandelen, heb ik wel enig licht kunnen brengen; voor de twee an-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 54