I VIER HAAGSE SPOTPRENTEN 39 Was voor de algemene ontwikkeling van Den Haag en ook voor die van het kunstleven de regering van Koning Willem I wel zeer belangrijk, vooral dit laatste werd toch nog gestimuleerd door het optreden van de Kroonprins, die, nadat hij zijn paleis in Brussel had moe ten verlaten, zijn intrek had genomen in het 18de eeuwse huis van de Wassenaars in de hoek van de Kneuterdijk. Reeds spoedig werden plannen ontworpen tot verbete ring en vergroting van deze woning. Behalve een grote danszaal in het oude huis-zelf kwam toen de zogenaamde Gothische Zaal tot stand, het enige gedeelte van de neo- gothische bouwwerken, waarmede hij de tuinen van het Noordeinde deed afsluiten, dat is blijven bestaan. De eerste steen werd door prins Willem, de oudste zoon van de latere Koning Willem III, op 4 September 1840. zijn verjaardag, gelegd. Intussen was de collectie-zelf reeds lang overgebracht en had waarschijnlijk in het grote huis plaatsing gevon den. Zij werd ook nog uitgebreid. In het Koninklijk Huisarchief is een quitantie voor 3000 gulden voor de aankoop van een „tableau antique” op 3 Maart 1840 ge tekend door de „Colonel Aide de Camp de S. A.R. le Prince Frédéric des Pays Bas: De Ceva”. Een jaar later zou dezelfde militair, intussen gepen- dan de bovengegeven qualificatie zou doen denken. Ik meende dus reeds daarom verplicht te zijn de zaak nog eens te bezien, en het onderzoek bracht mijns inziens wel belangrijke nadere gegevens over allerlei, dat met het Haagse kunstleven omstreeks 1840 verband houdt en zijn resultaten zullen dus wellicht de lezers van ons Jaarboek belang inboezemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 56