J VIER HAAGSE SPOTPRENTEN 41 2) De Kunstkroniek (uitgave van de Mij. v. Schone Kunsten) spreekt in haar jaargang 184142 haar vreugde erover uit, dat de Koning het „beroemde kabinet van den generaal De Ceva" heeft aangekocht: „hoewel het voor de ingewijden der Kunst niet vreemd is welk puik van werk dit kabinet bevatte" meent de redactie toch goed te doen ervan een overzicht te geven. „De kunstminnaars ver heugen zich, dat een zoo schoon ensemble niet prijs gegeven kan worden aan de gevaren van een publieke veiling", (blz. 65). Ceva een behoorlijke qualiteit toe te kennen 2) en dat maakt de aankoop door de Koning begrijpelijk, als wij daarbij in aanmerking nemen, dat Willem II tegenover een in zijn ogen verdienstelijk man uit zijn omgeving gaarne een royaal gebaar maakte. De vraag rijst daarom: wie was die Kolonel de Ceva? Wij zijn daarover vrij nauwkeurig ingelicht. Hij stamde uit een Piemontees geslacht; in hoeverre hij er recht op had het wapen daarvan met een markiezenkroon te voe ren blijkt niet; in officiële stukken voerde hij de titel trouwens nimmer. De familie is na de herroeping van het Edict van Nantes naar de Nederlanden gekomen. In de eerstgekomen generaties zijn er predikanten, maar in de achttiende eeuw is er een Claude en daarna een Philippe officier. De laatstgenoemde, gehuwd met Jud. van Ingen, stierf in 1809 in Haarlem als Kolonel; 25 Maart 1791 werd hun zoon A. P. P. C. R. E. de Ceva te Parijs ge boren. Hij koos eveneens de militaire loopbaan: 1805 kadet; 1807 leerling van de Mil. School in Honselaars- dijk, 1809 adelborst en kort erna 2de luitenant. Hij streed in 1811, 12 en 13 in Spanje, waar hij lang ge vangen zat en nam in 1815 in het Nederlandse leger dienst met de rang van kapitein, adjudant van Generaal baron Tindal; in 1827 werd hij adjudant van Prins Fre- derik; bij de eerste moeilijkheden in België werden hem belangrijke opdrachten toevertrouwd en 31 Augustus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 58