58 VIER HAAGSE SPOTPRENTEN De prent geeft ons een op een gevleugeld paard op stijgende man, nageroepen door een groep blijkbaar be staande uit schuldeisers. Voor verzending gereed staan kisten met boeken, kunstwerken, enzovoort. Het onder schrift luidt: „Monsieur Vautrin sur le cheval de bronze". Fred. Muller beschrijft de prent als volgt: „Spotprent op den directeur der Fransche Opera te ’s-Hage” enz. Hij had dus vermoeden, misschien zelfs enige zeker heid, dat de prent een Haags geval illustreerde. Het is daarom, dat wij haar in dit artikeltje ook menen te moe ten behandelen. De eerste moeilijkheid, die zich voordoet is deze, dat bij ons Franse Theater niet een directeur is geweest, die Vautrin heette, en dat in de muziekhistorische biografi sche werken ook niet iemand van die naam voorkomt. In Den Haag komen in het tijdperk, waarbinnen de prent verschenen moet zijn, dat is tussen 1835 en 1840, als directeuren slechts voor, de hiervoor reeds genoemde Du- vernoy die tot 1840 optrad en daarna Miro, die in 1840 optrad, ook in 1841 nog directeur was, maar evenmin als in zijn eerste dienstjaar veel voldoening gaf. Keuskamp in zijn artikel over het Franse toneel (Jaarb. Die Haghe 1904) zegt „dat hij met de noorderzon is vertrokken”. Bevestiging van deze mededeling is noch in het Schouw burgarchief en de Gemeentelijke administratie, maar wel in de Haagsche Nieuwsbode te vinden. Geen Vautrin, maar wel een directeur, die na allerlei moeilijkheden verdween (met of zonder gerucht). En toch een Haags geval. Immers het gevleugelde paard wordt „Le Cheval de bronze” genoemd en nu vinden wij, dat de première van een dus getitelde opera van Auber op 19 October 1835 ging, dat dit stuk ingang vond, nog meermalen werd opgevoerd, ook nog op 4 Maart en enige data daarna in 1841.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 78