door G. ’T HART x) Zie bijv. Buurtboeken, Verpondingsregister 1806 etc. DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN, CANTONS EN POLITIE- ARRONDISSEMENTEN (1795—1813) De aanleiding tot dit artikel over de hierbovenge- noemde verdeling was de vraag naar de herkomst van drie plattegronden van 's-Gravenhage, die zich in de topografische verzameling van het Gemeente-archief be vinden. Het verband tussen tal van archiefstukken en deze plattegronden 1was een reden te meer om te trach ten op bovenstaande vraag een antwoord te vinden. Dat antwoord laat weliswaar duistere punten onopgehelderd, en is waarschijnlijk voor meer dan één verbetering vat baar, maar de geschiedenis der drieledige verdeling, aangeduid in de titel, werd voor ’s-Gravenhage’s historie zo belangrijk geoordeeld, dat aan het overzicht van dit onderzoek in dit jaarboek een plaats werd ingeruimd. Het bleek onuitvoerbaar alle reproductie’s van kaar ten, die toch noodzakelijk zouden zijn voor een goed be grip, hier te doen afdrukken. De desbetreffende kaarten liggen echter voor iedere belangstellende op het Ge meente-archief ter inzage. De kaart, die de Wijkverde- ling aangeeft, wordt echter hierbij ter opheldering af gedrukt. De plattegronden zelf zijn waarschijnlijk in het tijds verloop van enkele jaren getekend. Zij zijn alle van on geveer hetzelfde formaat, 50 cm hoog en 60 cm breed,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 84