DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 65 2) Zie Proces-Verbal in „Die Haghe” 1904, blz. 147. alle gekleurd, hoewel de kleuren onderling verschillen, en alle gebaseerd op het vroegere „plan” van Den Haag, dat in 1776 werd getekend door D. Langeweg en uitge geven door de boekverkoper H. C. Gutteling. Gedrukte exemplaren zijn van de drie bovengenoem de kaarten niet bekend, en dus zullen deze getekende plattegronden waarschijnlijk slechts bestemd zijn ge weest voor de Magistraat als hulpmiddel tot het voeren ener goede administratie. Het jaar van vervaardiging staat niet vast, doch het feit, dat twee plattegronden het opschrift dragen „Plan van de goede stad Den Haag ver deeld in Wijken en Cantons; dat Lange en Korte Voor hout, Vijverberg en Plein respectievelijk genoemd wor den „Napoleonslaan, Keizerinnelaan en Plaats des Ko- nings van Rome”, maakt het duidelijk, dat deze kaarten werden getekend na 9 Juni 1811, toen Lange en Korte Voorhout, Vijverberg en Plein werden verdoopt ter ge legenheid van de geboorte van de Koning van Rome 2). Wanneer wij de drie kaarten van Den Haag nader beschouwen, zien wij, dat zij elkander aanvullen. Twee hunner geven beide de verdeling in Wijken en Cantons, maar de nauwkeurigste in topografisch opzicht legt alle accent op de verdeling in 22 Wijken, de andere op de verdeling in 4 Cantons, n.l. het Wester Canton no. I, Noorder Canton no. 2, Zuider Canton no. 3, en Ooster Canton no. 4, welker grenzen door vlaggetjes van ver schillende kleur zijn aangegeven. De derde kaart ten slotte geeft eveneens de verdeling in Wijken en Cantons, maar toont ons bovendien de verdeling van Den Haag in drie politie-arrondissementen. Alvorens de herkomst en vermoedelijke datering der kaarten nader te bespreken, is het van belang de ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 86