CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 67 5) Zie de Mededelingen van de Vereniging ter beoefening der Geschiedenis van 's-Gravenhage Dl. I p. 83 e.v. „De 's-Graven- haagse buurten”. omdat zij van andere, men zou haast zeggen moderne” principia uitging. Toch kende Den Haag reeds eeuwenlang een verde ling der stad, die de Magistraat een gebrekkig overzicht over de bevolking bood, de verdeling in de z.g. „Buur ten”. In de loop der tijden was Den Haag verdeeld in ongeveer 70 buurten, door Dekens en Hoofdlieden be stuurd, de tussenpersonen tussen Magistraat en bevol king. In dit bestek kan niet over de buurten gesproken worden. Elders zijn zij vrij uitvoerig beschreven 5). Slechts hierop moet de aandacht worden gevestigd, dat de buurtindeling geen indeling was, kant en klaar van hogerhand verordineerd. Zij was een groepsvorming, gebaseerd op onderling hulpbetoon en met het volksleven en zijn tradities vergroeid. De buurtbewoner had bijzon dere bevoegdheden en verplichtingen tegenover zijn me- debuurtbewoner. Alle inwoners hadden in hun dagelijks leven met ,,de buurt” te maken. Die „buurt” was een levende realiteit. Daarom bleek het uiterst moeilijk de buurtindeling te vervangen door een wijkindeling, die uit de aard der zaak voor het volk weinig of geen betekenis had. Wij zullen dan ook zien, dat beide indelingen over elkander heenschuiven en lange tijd naast elkander wer den gehandhaafd, totdat het verval der volkstradities aan de buurtindeling elke betekenis ontnam. De eerste idee ener Wijkindeling werd te berde gebracht door een der leden van het Provisioneel bestuur van 's-Gravenhage. Hij blijft anonym, maar zijn initiatief heeft belangrijke gevolgen gehad voor de stad. Zijn re- volutionnaire geestdrift trachtte in 1795 een instelling te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 88