68 DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN „Dinsdag den 28sten Juli 1795 ’s morgens ten 11 uuren” „Door een der leeden in aanmerking gegeeven zijnde, „dat het hoogst noodzakelijk is om eindelijk het wanvoe- „gelijke en onregelmatige der afdeeling van den Haage „in Buurten te vernietigen en eene gereegelder afdeling „in Wijken daar te stellen: waarop is geresolveerd om „eene commissie te benoemen, ten einde binnen den tijd „van eene maand aan den Raad in te leeveren een con- „cept plan om den Haage op eene geschikte wijze in Wij- „ken te verdeelen en zijn daartoe benoemd de burgers „de Roy en Wannaar beneevens de Secretaris Haagen „en den Amanuensis Arnold; met macht om zo veele en „zodaanige burgers aan zig te assumeren als zij nodig „zullen oordelen en wijders Wethouders te verzoeken „om in dien tusschentijd geene verdere veranderingen in „de Buurten te accorderen”. De commissie tot het verdelen van Den Haag in wij ken toog aan de arbeid, maar van enig resultaat blijkt niets. De leden waren het met elkander niet eens, hetgeen zeer begrijpelijk is, daar er onoplosbare problemen op hun weg lagen. Geen communis opinio, geen algemeen aanvaarde grondregel was er, volgens welke zij een der gelijk plan van verdeling kon ontwerpen. Enkele malen geeft de commissie een teken van leven, voordat zij in de vergetelheid verdwijnt. De 15e October 1795 wordt nog vernietigen, die nog in 1815 levensvatbaarheid bleek te bezitten. Toch heeft de invoering der Wijkindeling tegen alle verzet in, het te loor gaan der buurt-gedachte ver haast. Het tijdstip der geboorte van de nieuwe adminis tratieve indeling dat was het in oorsprong en dat wérd het na vele moeilijkheden is ons overgeleverd. Ziehier hoe het notulenboek van de Raad van Den Hage dit feit heeft vastgelegd:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 89