i CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 69 een lid aan de commissie toegevoegd, terwijl op 12 No vember de commissie door de Raad gelast wordt binnen acht dagen omtrent het verdelingsplan „rapport te doen”. Maar ook aan deze last is niet voldaan en de historie be waart over de commissie en haar werkzaamheden een eeuwig silentium. Het was tenslotte de verkiezing van de volksrepresen tanten in het Gemeente-Bestuur, het Provinciale Bestuur en de Nationale Vergadering, die een tweede poging tot verdeling van Den Haag noodzakelijk maakte, en deze heeft geleid tot de verdeling der stad in 22 Wijken. Wij zouden dus zeggen; een verdeling in kiesdistricten. Deze verdeling is uiteindelijk na de omwenteling in 1813 er kend als de voornaamste verdeling van het stadsgebied, die een goed beheer der gemeentelijke volkshuishouding en een ordelijke administratie mogelijk maakte. Recapitulerend kunnen we opmerken, dat de eerste po ging van de Magistraat om een beter overzicht over de bevolking te verkrijgen, dan waartoe de buurtindeling in staat stelde, mislukte omdat een basis ontbrak. De „nieuwe tijd” echter, de tijd der „democratie”, verlangde volksinvloed op de samenstelling der regeringscolleges. En geregelde verkiezingen vereisten een geregelde be- volkings „boekhouding”. Met dit doel voor ogen onder nam de Landsregering een tweede poging om tot een overzichtelijke indeling van Den Haag te geraken, er van doordrongen dat voor dit doel de buurtindeling volko men te kort schoot. Waar de Municipaliteit faalde, slaag de het Provinciaal Bestuur, maar niet dan na ontelbare moeilijkheden. Ten dele kwamen die moeilijkheden voort uit afhankelijkheid der Municipaliteit van de Dekens en Hoofdlieden der Buurten, waarop zij aangewezen bleef, zolang een nieuwe verdeling der stad niet was doorge voerd. Voor het gezag van het Provinciaal Bestuur moest

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 90