DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 70 den Haag April 1795Januari 1796. de Commissie „Commissie van Holland”, Holland, en 6) Not. Prov. Raad van fol. 134. 6 Oct. 1795. 7) Zie de Aanzegging van de Commissie van de Raad der Ge meente tot regeling der grondvergaderingen aan Dekenen etc. van de respectieve buurten d.d. 27 Febr. 1797 („De 's-Gravenhaagse buurten” fol. 134). alle tegenwerking echter zwichten. Hoe noodzakelijk een andere verdeling der stad was, bleek toen in October 1795 een volkstelling werd gelast ter gelegenheid van de verkiezing van de leden der bijeen te roepen Nationale Vergadering. „Ontfangen zijnde een circulaire missive van de „Provisionele Representanten van het volk van Holland „ten einde een telling te doen van alle ingezetenen van „Den Hage en deszelfs jurisdictie, waarop is geresol veerd om de Deekens, Hoofdlieden en Secretarissen „der respectieve Buurten bij gedrukt billet te gelasten om „op hunne verantwoordelijkheid zodanige telling te ef fectueren, en driemaal vierentwintig uren na den ont- „fangst van dat billet aan den Raad te bezorgen”. 6) Controle op de wijze, waarop bij het rondbrengen der stembiljetten de buurthoofden zich van hun taak kweten, was onmogelijk en klachten bleven dan ook niet uit. Buurtknechten weigerden stembilletten rond te brengen, of gaven bij de bezorging aan verscheidene buurtbewo ners geen billetten af, waardoor deze volkomen wille keurig van stemming uitgesloten werden. T) Misbruiken en abuizen werden ook in de hand ge werkt door het stelsel van grondvergaderingen, dat onmiddellijk voorafging aan de indeling der stad in 22 grondvergaderingen of wijken. Reeds tijdens de jaarwisseling van 1795/1796 fungeerde een tot telling en verdeling van het volk benoemd door het Provinciaal bestuur van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 91