CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 71 van in den Haag een ..Commissie tot regeling der grond- en kiesvergaderingen”, benoemd door de Municipaliteit. De Commissie tot telling en verdeling van het volk van Holland ontwierp een plan de inwoners van Holland, tezamen 825.000 zielen, te verdelen in districten van zoveel mogelijk 15.000 personen. Iedere grondvergade ring moest bestaan uit ongeveer 500 personen, wier vertegenwoordigers de kiezers kozen, die op hun beurt de volksrepresentanten aanwezen voor de openbare be stuurslichamen. Daar den Haag met Eijkenduinen, Half- Loosduinen, Haagambacht en Scheveningen 42.363 in woners telde was men aangewezen op een verdeling der stad in drie Districten, de drie „districten van Vliet en Zee”, onderverdeeld in 77 grondvergaderingen, wat het stadsgebied in engere zin betrof. Noch de grenzen dezer districten, noch die van de grondvergaderingen waren precies aan te geven. De verwarring werd vergroot door het feit, dat men op het totaal aantal stemgerechtigden 3 grondvergaderingen overhield, waarvan de kiezers in Wateringen moesten gaan stemmen, dus in een naburig district. In de omliggende dorpen rees groot tumult over deze regeling en ook in den Haag voldeed de verdeling in 77 grondvergaderingen allerminst. Een vereenvoudi ging was dringend geboden. Die vereenvoudiging wend gevonden, door iedere grondvergadering tot een totaal van 2.000 personen uit te breiden. Reeds den 2en April 1796 werd door de Raad der gemeente den Haag een besluit gearresteerd, dat een zodanige verbetering van het bestaande stelsel bleek, dat het tot ver in de 19e eeuw werd gehandhaafd, eerst voor de verkiezin gen, daarna ten behoeve van de gehele stedelijke admi nistratie. Artikel III van het tweede Hoofdstuk van dat besluit houdt in: „Bij de onlangs gedane telling des volks gebleeken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 92