I CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 75 de plattegrond letters aanzien Zeer waarschijnlijk heeft men die grenzen op een platte grond uitgezet. En nu is het merkwaardig, dat men in de prentverzameling een gedrukte kaart aantreft, getiteld: „Nieuwe Grondtekening van ’s-Gravenhage” in 1755 ge tekend en opgedragen aan de Baljuw van 's-Gravenhage, Baron van Wassenaar, door Scheurleer, waarop men de huizenblokken verschillend heeft ingekleurd, en voorzien van opgeplakte lettertjes, welke volkomen overeenstem men met de wijkletters en met de latere wijkindeling. De Commissie heeft blijkbaar de bestaande kaart van Scheur leer genomen, waarvan er verscheidene exemplaren op de secretarie berustten, en heeft daarop in concept de wijk indeling en de wijkgrenzen uitgezet. Dit is te meer waar schijnlijk, omdat de stad geen uitbreiding had ondergaan sinds 1755 en men dus nog een kaart uit die tijd gebrui ken kon voor het aangeven der wijken. Bovendien: de haast, waarmede te werk gegaan werd, in aanmerking ge nomen, lag het voor de hand, dat men van een bestaande wit-zwart kaart gebruik maakte. In 1755 bestond beslist geen wijkindeling, zoals wij op dit Exemplaar van Scheur leer aantreffen. Wij mogen dus de bovenstaande veron derstelling aanvaarden en de plattegrond van 1755 met gekleurde wijkindeling en letters aanzien voor werkplat- tegrond der Commissie. De 5e September 1797 kwamen de grondvergaderingen bijeen om te oordelen over het voorgestelde plan. 824 stemgerechtigden waren opgekomen, waarvan 628 het plan van verdeling goedkeurden. Maar de nieuwe orde werd ook thans niet door ieder toegejuicht. De haast, waarmede de Commissie gewerkt had, was klaarblijkelijk de oorzaak geweest van omissies en onnauwkeurigheden. Vooral de Dekens en Hoofdlieden der Buurten onder zochten het plan van verdeling en de plattegrond met ar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 96