76 DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN en in Wijk W no. 22 van no. 36 tot 59, 1 tot 10 behoord is mij onbekend, alzoo met attentie naar die tien huysgezinnen gusogen. De tolk der ontevredenen was de Deken der Raamstraatsbuurt. Deze, de Notaris E. B. TenDall, zond de 4e September een karakteristieke brief aan het Ge meentebestuur, die de Commissie tot regeling der Wijk- indeling duidelijk maakte, dat haar werk niet gewaar deerd werd. Na te hebben vermeld, dat hij het plan van de verde ling van den Haag en jurisdictie van dien in wijken naar stig had geëxamineerd, niet anders verwachtende dan een zeer accurate topografische verdeling aan te treffen, gaat hij verder: ,,Dan, Medeburgers, hoe vond ik mij in mijne verwach- „ting niet bedroogen, Jaa, integendeel ontdekte ik ras, „dat zoo er ooit een plan van een amalgame van buurten „en straten was gevorderd, dit stuk daaraan meesterlijk „zoude hebben beantwoord: de bloote lecture is ge noeg van daarvan te zijn overtuigd, want het een voudigste mensch moet al aanstonds ontdekken, uyt hoe veel stukken en brokken van Straaten en Buurten de „Wijken bij den anderen zijn gevoegd; en om daarom trent maar een staaltje te avanceren, zal ik mij maar al- „leen omtrent de Raamstraatsbuurt zijnde no. 53 bepalen, „van welke buurt ik thans nog Deeken ben, die hoezeer „maar uyt een klijn getal van 59 huyzen bestaat (als „zijnde een der klijnste buurten van den Haag) egter nog „verdeelt is in drie parthijen, als in Wijk T, no. 19, van „No. 10 tot 35 „tot welke no. „zeer lange en „heb gezogt, doch dezelve in 't geheele plan niet gevon- „den hebbe, zoo als dan ook die stemgeregtigde burgers „van die straat, zijnde de geheele gedempte Raam, niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 97