DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 78 8a) zie Oud Archief F. 62. Zo gaat de verontwaardigde Deken van de Raamstraat- buurt nog enige tijd voort met zijn, naar wij moeten aan nemen, gerechtvaardigde critiek. Er is n.l. door het Pro vinciaal Bestuur terdege met deze critiek rekening gehou den en TenDall’s aanmerkingen werden als evenzovele verbeteringen op het op 5 September 1797 aangenomen plan geaccepteerd. Dat blijkt uit de archiefstukken. Het eerste plan van verdeling werd door de Municipaliteit met een plattegrond naar het Provinciaal Bestuur gezonden, die de 27e September daaraanvolgende alles, gecorri geerd naar de voorgestelde verbeteringen van TenDall, in het nieuwe plan cursief gedrukt terugzond naar de Municipaliteit. Deze getekende plattegrond, waarvan hier uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, is niet terug gevonden. Misschien had men hier de werktekening der commissie op het oog, waarvan hiervoor reeds gespro ken werd. Maar dat is slechts een veronderstelling. Vol gens schrijven van 7 September 1797 van den Raad der Gemeente den Haag aan het Provinciaal Bestuur werd deze plattegrond gezonden aan dat bestuur, en na in spectie bij missive van 27 September 1797 van dat college terugontvangen. Deze plattegrond moet echter heel wei nig verschild hebben van de ons bekende plattegrond der wijkindeling, welke voor ons ligt. Na herdruk van het plan, voorzien van de correcties, werd de wijkindeling door de Raad der Gemeente den lOden October gepubli ceerd. Die publicatie volgt hier in extenso: Sa) Extract uit de Decreeten van het Provinciaal Bestuur ,,van Holland. „Woensdag den 27e September 1797. „Het derde jaar der Bataafsche Vrijheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 99