18 Juni. KRONIEK OVER 1953 106 18 18 20 21 21 Mourik Broekman, 22 het 22 22 22 A. Willard bij de 22 23 23 24 25 26 het nieuwe gebouw van de van Huisvrouwen, Huy- Ds. A. D. C. Kok te Voorburg 60 jaar predikant. Nelia Solleveld, verpleegster in Bronovo, 50 jaar diakones. De heer A. Heijman 50 jaar in dienst van de N.V. George Wilson gasmeterfabriek. Opening in Houtrust van de grote natio nale tentoonstelling „De Melkweg”. Intrede van Ds. P. de Jong als gevangenis predikant. Rika Ternooy Apèl-Haspels, oud-toneel- speelster, 80 jaar. Overleden A. C. van oud-notaris. Opening door Prins Bernhard van XlIIe Internationale Zuivelcongres. Plechtige afkondiging van de veranderin gen in de Grondwet tijdens een buitenge wone zitting van de Raad. H.M. de Koningin bezoekt de tentoonstel ling „De Melkweg”. 50-jarig jubileum van N.V. Schröder Co. Opening van de tentoonstelling „Interna tionaal Den Haag” in het Gemeente archief. Opening van Ned. Vereniging gensstraat 27. Twee klokken, een oude en een nieuwe, opgehangen in de toren van het Stadhuis. Afscheid van Mr. P. R. Blok als Officier van Justitie. Afscheid van Generaal Ridgway als opper-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 125