2 6 7 14 KRONIEK OVER 1953 111 30 Dr. W. Moll als gemeente- 31 L. J. H. 1 Sept. Nico de Graaf als 5 8 8 8 13 1 1 van de 30 Augustus. 60-jarig huwelijk van den heer en mevrouw Zevenbergen-Bergman. 70-jarig bestaan van de Haagse Voetbal vereniging H.V.V. en de Haagse Cricket club H.C.C. Afscheid van archivaris. 50-jarig journalistiek jubileum van Hazelzet. Installatie van de nieuwe Gemeenteraad. Opening van het Congres van de World medical association. 50-jarig jubileum van orgeldraaier. Overleden Dr. J. A. Nederbragt oud-ge- zant van Nederland in Israël en oud-bur- gemeester van Voorburg. Huldiging van Dr P. M. Vader, onder-di- recteur van de H.B.S. aan de Raamstraat ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Opening van het congres van het Institut international des civilisations différentes. Dr. O. von Faber, oud-directeur van de N.V. Laboratorium voor suikerindustrie te Soerabaja, 80 jaar. Opening van de nieuwe kinder-boerderij aan de Erasmusweg. Dr. P. Glas, oud-voorganger der Neder landse Protestantenbond, afd. ’s-Graven- hage, 70 jaar. A. Rodenburg 50 jaar in dienst Ned. Herv. Kerk te Rijswijk. Overleden Jhr. F. S. Op ten Noort, kapi tein der artillerie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 130