5 Nov. 6 6 7 7 7 7 7 7 11 KRONIEK OVER 1953 117 6 11 Receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Politie Muziekvereniging .On derling Kunstgenot”, waaraan het praedi- caat Koninklijke wordt verleend. Overleden J. de Ru, oud-hoofd van de Koningin Wilhelminaschool. G. A. Meyer, oud-directeur van het ge meentelijk bouw- en woningtoezicht wordt 75 jaar. Overleden W. Potuyt, ouderling der Ned. Herv. kerk. Dr. H. Nieuwenhuis, Hoofd van het pae- dagogisch centrum der gemeente 's-Gra- venhage, benoemd tot hoogleraar te Gro ningen. Overleden te Bazel Dr Hans Schneider, oud-directeur van het Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie. Overleden A. C. Westerveld, Algemeen secretaris van de Bond van Veehande laren. Overleden Mr. D. Cannegieter, hoofd commies A. werkzaam bij de directie Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Repetitie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Haagse stucadoorsvereniging. 60-jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw J. L. H. van der Heiden-Wetsel te Voorburg. Mevrouw J. J. de Calonne-Meister wordt 104 j.aar. Overleden Karei Das, laatste drager van de schutterij-medaille, oud 97 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 137