NATIONALE MONUMENT OP PLEIN 1813 3 dat dit blijve nieuw ontwerp, terwijl op Wethouders ook de tuin- nu te rade de zaak geheel heid zou gebruiken”. De Burgemeester vervolgde: ,,Z.M. begrijpt, dat het ware belang van deze stad meebrengt, zoo verfraaide gedeelte dezer gemeente in stand en althans door niets worde ontsierd of dat het uitzigt der gebouwen langs het Willemspark door onaan zienlijke huizen of inrigtingen worde benadeeld”. Daar om was de Koning wat de koopprijs betreft bijzonder weinig veeleisend geweest. Hij had deze op f 45.000 gesteld. In de zitting van 24 April werd na enig debat door de Gemeenteraad met 23 tegen 8 stemmen tot aan koop besloten. Thans kreeg de in zijn tijd zo bekende tuinarchitect J. B. Zocher te Haarlem opdracht een plan te ontwerpen voor een villapark ter plaatse. Van zijn ontwerp is helaas geen enkel exemplaar bewaard gebleven, te verklaren, doordat dit plan dadelijk als te landelijk voor een stads wijk werd terzijde gelegd. Zocher maakte daarop een verzoek van Burgemeester en architect Wentzel een plan ontwierp. Van beide zijn exemplaren bewaard. Op 11 Maart 1856 verkoos de Raad het tweede ontwerp-Zocher en stelde op 26 April de grondslagen vast voor een maatschappij, waarvan Zocher de oprichter en de ziel was en die tot doel had zonder enige kosten voor de gemeente de plannen tot uitvoering te brengen. Het was alles wat van de kleine kant bezien en de gemeente dacht vrijwel zonder offer een fraaie, nieuwe wijk te kunnen verkrijgen. Deze opzet bleek dan ook al spoedig onmogelijk en Zocher moest zijn plannen opgeven. Reeds 17 Februari 1857 besloot de Gemeenteraad het plan geheel te laten varen; ook het park-ontwerp van Zocher was hiermee meteen van de baan. Het Gemeentebestuur werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 13