I HET WILLEMSPARK EN HET 4 I in eigen hand te houden, door eigen krachten een ont werp te laten maken en de gronduitgifte zelf te behan delen. Reeds een maand later, 17 Maart, werd het door de gemeentelijke onder-architect W. C. van der Waeyen Pieterszen ontworpen plan goedgekeurd. Er zijn exem plaren van aanwezig. Het voorzag om een ovaal plein, waarvan vier brede lanen uitgingen, de bouw van 30 villa’s of complexen van twee of drie huizen onder één dak. Ieder die grond kocht was geheel vrij in de keuze van een architect, al behoefden de tekeningen de gemeentelijke goedkeu ring. Men heeft dit wel eens anders gedacht. Het Wil lemspark toch, dat wij nog heden grotendeels ongeschon den kunnen zien, is tot een zo merkwaardige bouwkun dige eenheid geworden, dat wel is verondersteld, dat het door één enkele of, zoals het villapark Marlot, door enige weinige, door de gemeente aangewezen, bouwmeesters was tot stand gebracht. Echter zijn van 18 van de 29 tot stand gebrachte gebouwen de ontwerp-tekeningen be waard gebleven. Daarin herkent men minstens acht ver schillende architecten al zijn slechts van vijf de namen bekend n.l. Roodenburg, Delia, Swijser, Wennekus en Janssens. Dat zij zózeer in één stijl wisten te bouwen, bewijst dat het Willemspark een zeer zuivere uiting van de tijdgeest is geworden, die als eenheid bijzonder is geslaagd. Als eenheid, want stuk voor stuk zijn de hui zen zeker geen grote kunstgewrochten. Men ziet hen aan, dat ze ruim zijn en dat zij geriefelijk in het bewonen moeten zijn geweest, merendeels hebben zij prachtige tuinen, maar van treffende architectuur is er feitelijk geen enkele. Het is alles de bouwstijl, zoals wij die ken nen uit plaatsen, die in de 19e eeuw zijn uitgebreid: villa dorpen als Velp, Hilversum e.d. Maar deze vertonen de droge en voor het oog weinig behagelijke bouwstijl in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 14