JAARVERSLAG OVER 1953 VAN DE VERENIGING „DIE HAGHE” A. Leden, bestuur en commissies. In de samenstelling van het bestuur en de commissies voor de lezingen, excursies en publicaties kwam geen wijziging. In plaats van dr. W. Moll is zijn opvolger als Gemeente-archivaris de Heer H. M. Mensonides tot redacteur van het jaarboek benoemd. Aan dr. Moll, die op zo verdienstelijke wijze een groot aantal van de publi caties van de vereniging heeft verzorgd werd op de vergadering van 19 November 1953 de zilveren medaille van de vereniging aangeboden. Verder is dr. Moll door het bestuur als vertegenwoordiger van „DieHaghe” aan gewezen in een door Burgemeester en Wethouders inge stelde commissie van advies inzake het geven van straat namen. Helaas heeft de ledenwervingsactie van de Heer Sijthoff weinig succes gehad. Het ledental, dat 1 Januari 1953 382 bedroeg, was 1 Januari 1954 tot 387 gestegen. Ledenvergaderingen werden gehouden op 26 Maart en 19 November, bestuursvergaderingen op 13 Januari, 19 Maart, 23 Juni en 3 November.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 159