„DIE HAGHE" OVER 1953 141 Wasse- de bibliografie over 1950 en 1951 en een lijst van nieuwe straatnamen zijn toegevoegd. Voorts werd het aardige door dr. Moll samengestelde boekje „Historische wande lingen door ’s-Gravenhage” voor de leden verkrijgbaar gesteld, terwijl een door de Gemeente uitgegeven pro pagandaboekje „Den Haag-Holland” aan de leden werd toegezonden. D. Lezingen en excursies. Evenals in vorige jaren werd een aantal lezingen, die meest goed bezocht waren, en excursies, waaraan een flink aantal leden deelnam georganiseerd. 14 Januari hield de eerste secretaris, mr. van ’t Hoff, een voor dracht met lichtbeelden over „Het tijdvak van Lodewijk XIV, Willem III en Marlborough; ’s-Gravenhage als diplomatiek centrum 16721713.” Dr. D. Hoek sprak 17 Februari over Jacob van Dijck, een Haags verhaal uit de tijd van Van Oldenbarnevelt en De Groot”. 24 Februari werd het bedrijf van de Haagsche Courant bezichtigd en het Zeiss-Planetarium in ogenschouw ge nomen, waarbij de Directie van de Haagsche Courant een thee aanbod. 26 Maart hield mr. dr. K. J. Frederiks een voordracht over „De Genesis van Napoleon”. 2 Mei werd een bezoek gebracht aan het Nederlands Leger museum „Generaal Hoefer” te Leiden, waarna op 16 Mei de directeur van de Koninklijke Schouwburg de leden van „Die Haghe” in de Schouwburg rondleidde, waarbij men ook een kijkje „achter de schermen” mocht nemen. In aansluiting hiermede werd het nieuwe gebouw van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen bezocht, waarbij de rijksbouwmeester ir. G. Fried- hoff het gezelschap voorlichtte. Op 30 Mei werd een excursie gemaakt naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 161