„DIE HAGHE” OVER 1953 143 e d edeling en. W. C. Six, vertegenwoor- 31 October gehouden recep- Hulsker een interessante lezing over „Den Haag in de letterkunde van Couperus tot Bordewijk”. Alles samen- genomen dus een welverzorgd en voor historieminnaars aantrekkelijk programma. E. Verdere m De voorzitter, jonkheer mr. digde „Die Haghe” op een tie van de aftredende Algemeen Rijksarchivaris jonkheer dr. D. P. M. Graswinckel. Verder verzond het bestuur een rekest aan Burgemeester en Wethouders, waarbij met nadruk verzet werd aangetekend tegen de strekking van enige kort te voren verschenen publicaties, waarin terwille van uitbreiding van het regeringscentrum be bouwing van Malieveld, Koekamp en een deel van het Haagse Bos werd aanbevolen. Die Haghe zal ook in de toekomst op de bres staan om dit voor ’s-Gravenhage zo belangrijke complex onaangetast in stand te houden. Mejuffrouw Ten Klooster verrichtte vele administra tieve werkzaamheden in het belang van de Vereniging. Zij vervaardigde de klapper op het Jaarboek, corrigeerde drukproeven en schreef 2098 fiches voor twee in bewer king zijnde delen van de klapper op de notariële pro tocollen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 163