10 HET WILLEMSPARK EN HET De heren J. van Maurik en N. Redeker Bisdom, archi tecten te Amsterdam, die zoals we zagen ieder afzon derlijk ook een teruggevraagd ontwerp hadden inge zonden, hadden samen maar liefst drie verschillende ontwerpen vervaardigd, alle drie met een standbeeld van Koning Willem I in top. Het waren nare, logge mis baksels met mislukte en soms lachwekkende details. De jury noemde van een de architectonische vorm onbeval lig, de loofversierselen schraal, het beeld des Konings mist uitdrukking en het spreekt noch tot de verbeelding noch tot de schoonheidszin. Van het tweede werd ge zegd, dat het architectonisch begrip geen lofspraak ver diende en dat het alle kracht en kloekheid miste. Van het derde noemde zij het „voorkomen des geheels” plomp en gezakt. Van een der leden van het genoemde compagnonschap N. Redeker Bisdom is nog een ontwerp bewaard, een soort imitatie van de Colonne de Vendöme of de Nelson- zuil. Het had veel details van de vorige drie ontwerpen overgenomen. De jury gebruikt in haar rapport de woor den dor, smakeloos, onwaardig en onhandig. De Heren Frans R. J. Donkers, beeldhouwer en archi tect der gemeente Helmond en Henri R. Donkers, beeld houwer en directeur der gasfabriek in dezelfde plaats, zonden drie weinig verschillende plannen in. De archi tectonische behandeling laat veel te wensen over, de ontwerpen zijn samengesteld zonder eenheid, zonder evenredigheid, zonder schoonheid, de kunstwaarde staat in geen verhouding tot de daaraan bestede tijd en moeite meent de jury. Het waren inderdaad bouwsels zonder innerlijke noodwendigheid en van burgerlijke allure. De Heren A. G. Verschoor en S. Lankhout ontwier pen weer een zeer magere met standbeelden gekroonde en omringde zuil zonder enige originaliteit, waarvan het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 22