HET WILLEMSPARK EN HET 12 verdienste en een voortreffelijk tekenaar, maar als beeld houwer genoot hij geen bekendheid. Vandaar dan ook, dat de uitstekende en fijne tekening van het ontwerp ten zeerste werd geprezen, maar het feit, dat men hier een schilder-tekenaar, geen beeldhouwer had bekroond zou zich eerlang wreken. Van der Waeyen Pieterszen was de gemeente-archi- tect, die het Willemspark zelf had ontworpen. Hij had het architectonische deel verzorgd van het monument, dat hier niet nader beschreven behoeft te worden. Het is, wat de architectuur betreft, in slechts weinig veranderde vorm tot stand gekomen. Het ontwerp van Cuypers vertoonde een vrije navol ging van het toen pas verrezen Albert-Memorial te Londen. De Koning zat op een troon in een rijk versierde Gothische tempel, omringd door standbeelden en ge kroond door de Nederlandse maagd. De vervaardigers van beide bekroonde ontwerpen kre gen nu opdracht hun ontwerpen op 1/10 der ware grootte in gips uit te voeren en toen hieraan was voldaan, begon, als men het zo mag uitdrukken, het lieve leven. Wel werd reeds in October 1864 door de Algemene Vergadering van afgevaardigden der plaatselijke sub- commissiën met 100 tegen 6 stemmen en op advies der Hoofdcommissie besloten het ontwerp Ebenhaëzer door zijn ontwerper te doen uitvoeren met zodanige wijzi gingen als Z.K.H. de Prins-voorzitter in overleg met de ontwerpers en na verhoor van de leden der Hoofdcom missie raadzaam zou oordelen. Want het ontwerp was te duur, Er waren f 75.000 beschikbaar en de uitvoering van het ongewijzigde plan werd op minstens f 84.000 geschat. Maar deze beslissing bleek niet naar de zin van talrijke kunstkenners of die daarvoor door wilden gaan en evenmin van een deel der natie, n.l. het Rooms-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 24