ONBEKENDE ARCHIEFPLAATS 48 eerst in Juli van laatstgenoemd jaar naar de nieuwe be waarplaats overgebracht. 14 Juli 1821 schreef de Minis ter van Oorlog aan zijn ambtgenoot van Justitie, dat „de charters en papieren, behorende tot het Ministerie van Oorlog, welke tot nog toe geborgen zijn geweest in een der zalen van het lokaal van Uwe Excellentie, thans naar het gebouw, op 's Konings last, zijn overgebracht, hetwelk is ingericht zodanig, dat de bedoelde zaal, geheel is geëvacueerd”. In November 1826 werd het gebouw, waar nu die archieven waren geborgen, ontruimd. Dit gebouw, be hoorde vroeger tot het gewezen hotel van Frankrijk. Door een schikking tussen het Ministerie van Buiten landse Zaken en het Franse Gezantschap was het aan het laatste terug gegeven. Het gevolg hiervan was, dat de voormelde „charters en papieren” door de zorg van het Ministerie van Oorlog daaruit werden overgebracht naar een lokaal, staande op de Houtmarkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 66