DE „ARCUS TRIUMPHALIS" OPGERICHT BI J DE BEGRAFENIS VAN PRINS FREDERIK HENDRIK door Dr. R. LUTTERVELT Het moet in de gedachtensfeer van de Triomph van de Dood geweest zijn, dat het denkbeeld ontstond om bij begrafenissen erepoorten, naar het model van de antieke triumphbogen, op te richten, op dezelfde wijze als de renaissance gewoon was dit bij feestelijke intochten te doen. In Nederland, waar het klassicisme in de bouw en de beeldende kunst veel minder navolging vond dan in zuidelijke landen, is de rouwboog heel zeldzaam ge weest. Degene die bij gelegenheid van de bijzetting van Frederik Hendrik werd gebouwd, trekt daarom des te meer de aandacht. De praal waarmee de uitvaart van de geliefde stad houder plaats had, kenmerkte de atmosfeer, welke de prins gedurende zijn leven omringde. Het treurende hof spande zich in om de overbrenging van het lijk naar Delft een zo statierijk mogelijk aanzien te geven en de overheid van Den Haag werd, bij monde van de secre taris Huygens en de griffier Buysero verzocht, het hare bij te dragen tot de plechtigheid van het ogenblik. x) Wie de magistraat op het idee gebracht heeft om over x) A. J. Servaes van Rooyen, Kosten der begrafenis van prins Frederik Hendrik voor die van den Haag, in: De Navorscher, 1882, blz. 546.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 67