H. M. MENSONIDES waar- het om ens van Moll ge- van Met de ietwat pessimistische woorden: „De materieele omstandigheden van de Vereeniging Die Haghe zijn heel wat minder gunstig, nu ik het redacteurschap aan vaard meende Dr W. Moll het jaarboekje 1921/22, het eerste dat onder zijn redactie verscheen, te moeten openen. Hoeveel meer reden zou zijn opvolger hebben, die in het jaar 1954 de redactie van hem overneemt, om hem deze woorden na te schrijven. Hij kan echter troost put ten uit het feit, dat, ondanks het sombere geluid, de heer Moll in de 32 jaar, dat hij het redacteurschap bekleedde, niet minder dan 26 jaarboeken, benevens drie andere boekwerken, het licht heeft kunnen doen zien. Dit geeft de nieuwe redacteur dan ook de moed het Jaarboek, dat onder de leiding achtereenvolg' Servaas van Rooyen, Morren, Van Gelder en worden is tot een belangrijke bron voor de historie ’s-Gravenhage, in dezelfde geest voort te zetten. Aan stof voor deze nieuwe jaargang heeft het, mede door de goede zorgen van de aftredende redacteur, niet ontbroken. Dit jaarboek bevat, naast een viertal histo rische bijdragen een gedicht van Mevrouw M. C. van Zeggelen, de bibliografiën over 1952 en 1953 en de kroniek over 1953. Dat dit jaarboek van iets bescheidener omvang is dan de voorgaande jaren, moet vooral geweten worden aan de grote stijging der papier- en drukkosten, door, bij het beperkte ledental, de financiering van jaarboek steeds moeilijker wordt. Moge een stijgend ledental in de toekomst ons in staat stellen de reeks van jaarboeken voort te zetten met een aantal deeltjes, die, wat inhoud en uitvoering betreft, de beste onder de voorgaande zo niet overtreffen dan toch evenaren!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 7