EN HAAR BEWONERS 81 Deze verkoopster was Maritge Jans, de weduwe en boelhoudster van Cornells Dirksz Boogert wonende op Hondsholredijck, de koopprijs bedroeg f 12.000. De familie Cobmoyer bezat het goed te Honselersdijk tot 1741; in dat jaar werd het door de zoon van Adriaen, Mr. Matthias Cobmoyer verkocht aan de rijke koopman Willem van der Pot te Rotterdam. Het transport vond 4-12-1741 plaats voor de schepengerechten van Honse lersdijk, Wateringen en Naaldwijk. Het is in de protocollen van overdracht van elk dezer drie gerechten ingeschreven en luidt als volgt: „Wij Mr. Johan Meinertzhagen, Schouth, Doe Sonneveld en Jacobus van Pijnacker, Schepenen van Hondsholredijk, Cornelis van den Bos en Arent van der Arent, Schepenen van Wateringen, mitsgaders Samuel Hannik en Leendert van den Bos, Schepenen van Naaldwijk, oirconden, dat voor ons gecompareert is d’Heer en Mr. Matthias Cobmoijer wonende tot Swammerdam, dewelke verklaarde in sijnen naame onder de hand te zijn verkogt ende alsnu mits deesen in vollen, vrijen en absoluten eygendom te transporteeren aan ende ten behoeve van d’Heer Willem van der Pot woonende tot Rotterdam, praesent, de koop en overdragte accepteerende. Eerstelyk: Een heerenhuys en annexe tuyn mitsgaders boerenwooning met stallinge, kaarn- moolen, drie bargen en verder toebehoren met alle het gunt daarinne van den eygenaar aard en nagelvast is, mitsgaders ruijm veertig margen, soo wey-, hooy- als teel-landt (in de verponding aangeslagen voor 39 margen 5 hond en 50 roe den) daaraan, om en omtrent gelegen, genaamt Endeldijk, respectivelijk staande en gelegen in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 104