DE VOORMALIGE BUITENPLAATS ENDELDIJK 82 De heer Van der Pot betaalde voor het goed 7.400. behalve de kosten. Dat was voor een buitenplaats plus boerderij met 40 morgen land dus een geweldig koopje, ook voor die tijd. Als men verder bedenkt, dat Mr. Adriaen Cobmoyer in 1664 voor het goed, dat toen slechts 19 morgen groot was f 12.000.betaalde en er Ambagten of Heerlijkheden van Hondsholredijk, Monster en Wateringen, daar onder begreepen omtrent agtentwintig margen, gelegen onder Monster, waarvan op heeden afzonderlijk over- dragt sal geschieden; alsmeede vier en een half hond erfpagt land en drie margen drie hond en vierenvijftig roeden Leenlandt (bij nadere mee- tinge groot bevonden vier margen twee hond en vierenveertig roeden) releveerende van den huyse van Naaldwijk, waarvan den Kooper gehouden sal zijn ten sijnen kosten het verlij te ontvangen. (Noot in het Wateringse protocol: N.B. dit onderhaalde is het land onder Wateringen ge legen regt tegenover de Heere-huysinge etc. a.). Ten anderen: Drie margen en drie hond teel- land in de verponding aangeslagen voor drie mar gen vier hond en vijftig roeden, gelegen in den Kortenbroek onder Naaldwijk, daaronder eene morge Leenland meede releveerende van den Huyse van Naaldwijk etc. a, alles volgens de oude brieven soo van opdragten en verleijen, verponding en gaarboeken als andersins, waartoe ten deesen werd gerefereert, soo ten opsigte van de respectieve belendingen als van de grootheyt der landen, sonder in eenige onder- of overmaat gehouden te zijn; Zijnde de voors. wooninge ende grond daar deselve op staat belast met etc-a”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 105