DE VOORMALIGE BUITENPLAATS ENDELDIJK 96 „Stomperdijk” van de familie Ravens kocht, groot om streeks 6 morgen, voor f 7.000.Vermoedelijk heeft Van der Pot het herenhuis verhuurd of verkocht en het land tot tuingrond gemaakt, om er op die wijze een zogenaamde „fruithoeve” van te maken zoals de schrijver van „Endeldijk” dit noemt. Althans men vindt „de plaats van ouds genaemt Stomperdijk” nog in 1772 vermeld. In het reeds genoemde „Endeldijk in den patriotten tijd” vermeldt W. Hoffman J.Jzn., een afstammeling van Willem van der Pot in de vrouwelijke lijn, dat deze Van der Pot’s behoorden tot een gegoede Rotterdamse koopmansfamilie, een geslacht vroeger afkomstig uit Amsterdam. Ook in zijn „Geschiedenis van de Familie Hoffmann uit Hachenburg”, II (1928) geeft deze schrij ver dezelfde afstamming uit een zekere Willem Frede- riksz. die te Amsterdam op de Middellaen in „de Pot” woonde, en wiens zoon zich naar zijn vaders huis Jan Pot noemde. Een kleinzoon van deze Jan Pot, Jan Cor- nelisz. van der Pot zou zich in Rotterdam gevestigd heb ben en daar een zoon Thomas gehad hebben, van wie verder niets bekend is. Deze Thomas zou dan de vader zijn geweest van Cornelis Thomasz van der Pot, met wie het Rotterdamse geslacht begint. Het Nederlands Patriciaat 11e Jrg. (1920) geeft een zelfde stamreeks. Een andere afstamming, Ds. J. E. van der Pot te Rotterdam is het met deze Amsterdamse af stamming niet eens. Een onderzoek in het Rotterdamse Gemeente-archief leverde hem de ware vader van Cor nelis Thomasz. van der Pot op; namelijk Thomas Tho- masze Pot, overleden 1634, die voor de eerste maal in 1630 huwde met Jannetje Isbrants, voor de tweede maal in 1633 met Maertje Cornelisdr, die weduwe geworden later hertrouwde met Pieter Crijnen Verschoor. Uit beide huwelijken van Thomas werd slechts één kind geboren:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 121