DE VOORMALIGE BUITENPLAATS ENDELDIJK 98 was evenals zijn vader de kunst. Hij was be- boedelscheiding plaats, welke te vinden is in het Rech terlijk archief van Wateringen op het Algemeen Rijks- archief in den Haag in het laatste deel der „Protocollen van opdragten, rentebrieven, enz. over het tijdvak 18051808” bij de „Registrata”. Een uittreksel daaruit volgt hieronder: Staat, schifting, scheijding en verdeeling van alle de effecten, gelden en goederen welke de Heer Willem van der Pot, gewoond hebbende te Rotterdam en aldaar ab intestato overleeden op den 28e Maart 1783 met er dood heeft ontruijmt en nagelaaten, gemaakt bij de Heeren Gerrit van der Pot van Groeneveld, Kornelis van der Pot, Jacob van der Pot, Mejuffrouw Catharina van der Pot, Huijs- vrouw van den Heere Jan Pott, de eenige nagelaaten kinderen en erfgenamen van de voornoemde Heere Willem van der Pot, aan Cornelis van der Pot: art. 45. Het landgoed Endeldijk met alle Huijzen, Tuij- nen, Bosschen, Landerijen, Vaarten enz. in één woord alle Landgoederen, zo Leen als allodiaal, die de overleedene heeft bezeeten en nagelaten f 70.000.—. Dat was echter nog slechts de Wateringse erfportie van de nieuwe eigenaar van Endeldijk. Ir. Hoffman ver telt in het reeds genoemde werk over zijn geslacht over deze voorvader het volgende: Cornelis van der Pot een ijverig voorstander van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 123