99 EN HAAR BEWONERS i Behalve Endeldijk bezat Cornells van der Pot ook het buiten Kraijenburg onder Rijswijk, dat hij in 1776 voor f 14.000.en f 700.kosten kocht van Maria Cor nelia des Amories, weduwe van Mr. Frangois Beelden maker; en dat hij in 1802 voor f 23.000.weer verkocht aan M. M. de Monchy. Evenals zijn vader was hij, behalve koopman ook dichter. Van zijn gedichten kunnen genoemd worden zijn welkomstgroet aan de bestuurders van het Haagse genootschap onder de zinspreuk „Kunstliefde spaart geen vlijt”, toen deze hem 12-8-1780 een bezoek brachten op zijn „lustplaats” Kraaijenburg, de lijkzang op zijn vader (1783), de huwelijkszang bij het huwelijk van zijn zoon Willem van der Pot met Geertruid Johanna Specht van Eyk op 13-2-1785 en de wiege-, verjaars- en lijkzangen voor zijn kleinzoon Cornelis (17971799). Ook schreef hij „Endeldijk in zijn vernedering en herstelling”. Hij huwde 16-12-1760 met Arysa Heemskerk, die hem in 1764 reeds ontviel, waarna hij 24-11-1766 hertrouwde met Maria Jozina van Vollenhoven. Over zijn gedragingen als patriot is geschreven door Ir. W. J. Hoffman J.Jzn. in „Endeldijk in den patriotten tijd” (Rott. Jaarboekje 1910, blz. 154175) en door Th. Morren in „Het Huis Honselaarsdijk” blz. 81-91. schermheer van het genootschap Studium Scien- tiarum Genetrix te Rotterdam, commissaris-direc- teur van de eerste vaste schouwburg in zijn vader stad. De schouwburg werd den 28ste December 1774 geopend, waarbij o.a. de toneelspeler J. Punt een door C. van der Pot vervaardigde dankzegging aan de vroedschap uitsprak. Van der Pot was een ijverig patriot, zoodat hij na de gebeurtenissen in 1787 uit het land vluchtte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 124