I. DE HAAGSE KOHIEREN VAN DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE TOT HET ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 door H. M. MENSONIDES ,,Alsoo eenen yeghelicken verbonden is by alle moghe- licke middelen zijn Vaderlandt jeghens de Tyrannye ende ’t ghewelt der ghemeene vyanden, tot assistentie van de Bondtghenoten, ende namentlick van de goede, ghetrouwe ende vermaerde belegherde Coopstadt ende Inwoonderen van Antwerpen, mitsgaders de goede stadt ende Inwoonderen van Mechelen, te helpen, Sonder ar- beyt, goet ofte bloedt te sparen, ende prijselick is dat de liefhebbers des Vaderlandts diesaengaende hare ghe- neghentheydt ende goede meeninghe vrymoedich ende willich verclaeren, op dat alle andere zulcx moghen nae- volghen, Soo is ’t dat de ondergheschreven, wel ende rijpelick overghewoghen hebbende de swaricheden ende periculen daermede het ghemeene Vaderlandt, ende de goede Inghesetenen van dien, ende namentlick de voor schreven goede ghetrouwe ende vermaerde belegherde Coopstadt ende Inwoonderen van Antwerpen ende oock die van Mechelen voornoemt ghedreycht worden, ten zy Godt den Heere almachtich daerinne voorsie, ende de beschermenisse van den Landen in ’t wederstaen der vyanden by het oplichten ende onderhouden van meer dere Soldaten ende Matelots mit alle moghelicke midde-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 132