ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 109 J gewesten bij de nieuw opgetreden landvoogd Parma was slechts een volgende stap in dezelfde richting. Het ver raad van Rennenberg had het noorden des lands weer opengelegd voor de invallen van de vijand. Het mislukte experiment met de aanbieding der souvereiniteit aan Anjou had bij velen het vertrouwen in de Prins van Oranje geschokt. De nieuwe tactiek van Parma, welke hem achtereenvolgens in het bezit bracht van Doornik, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuiden, Duinkerken, leperen, het land van Waas en Brugge, deels door geweld, deels door verraad, deed het gebied, waar de Staten Generaal nog meester waren, met de dag afbrokkelen en vormde een steeds groter bedreiging voor de nog trouw gebleven steden in het zuiden. En, of dit alles nog niet genoeg ware, 10 juli 1584 viel Willem van Oranje, de ziel van het verzet, te Delft onder moordenaars hand. Dat Brussel 10 maart 1585, na eerst heldhaftig tegenstand te hebben geboden, de moed liet zinken en zich overgaf; dat 15 april de katholieken de Staatse bezetting uit Nijmegen verdre ven en de stad aan Parma overgaven en dat hetzelfde 30 maart door een aantal boeren uit de omtrek in Does burg gebeurde; dat Tassis een strooptocht dwars door het Gooi kon ondernemen, het schenen allen tekenen van de totale ondergang der Staatse zaak! Hoe wanhopig ook de gehele toestand mocht lijken, hoe verdeeld men in het Staatse kamp ook mocht zijn over de verder te volgen gedragslijn, over één ding was men het eens: men zou het hoofd niet in de schoot leggen! De strijd zou worden voortgezet! Een Raad van State met de 17-jarige Maurits als voorzitter en be staande uit 18 leden, waarvan 3 uit Brabant, 2 uit Vlaan deren, 4 uit Holland, 3 uit Zeeland, 3 uit Friesland en 1 uit Mechelen, (Gelderland, Overijssel en de Omme landen waren niet ter Staten Generaal vertegenwoor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 134