HET HUIS VAN WASSENAAR-DUIVENVOORDE 2 x) In Het Huis Oud en Nieuw Jg. 15 afl. 7 heeft Corn, van de Ven een artikel gepubliceerd: 'T Huys der Heeren van Wassenaer van Duivenvoorde (thans Marx en Co's Bank), te 's-Gravenhage, dat niet geheel volledig kon zijn, daar de schrijver de stukken uit het archief Keppel niet kende. Het is opvallend, dat over een zo belangrijk 17e eeuws huis, dat op een in het oog vallende plaats is gelegen, n.l. over het huis van Wassenaer-Duivenvoorde op de hoek van het Lange Voorhout en de Kneuterdijk, waar in thans de bankkantoren van Mees Zoonen en Rahusen zijn gevestigd, zo weinig geschreven en zo weinig bekend is. 1) Dit is wel een gevolg van het feit, dat het huis sinds zijn bouw in het eerste kwart van de 17e eeuw bijna drie eeuwen lang nimmer is verkocht, zodat de transportregisters er geen melding van maken. Toen echter enige tijd geleden de archieven van het Kasteel Keppel te Laag-Keppel naar het Rijksarchief in Gelderland waren overgebracht, bleken deze een groot aantal stukken betreffende het Haagse huis van de familie van Wassenaer-Duivenvoorde te bevatten. De Rijksarchivaris van Gelderland, Mr. A. P. van Schilfgaarde, was zo vriendelijk hierop mijn aandacht te vestigen en de stukken tijdelijk in Den Haag te depo neren. Daardoor was het mogelijk iets meer over het merkwaardige huis te weten te komen. Want een merkwaardig huis is het zeker. Het vormt een langgerekt vierkant met aan de Voorhoutzijde een gevelbreedte van acht vensters en aan de Kneuterdijk van vier. Aan de uiterst linkse hoek aan het Voorhout is een min of meer monumentale ingang. Maar de tweede ingang aan de Kneuterdijk bevindt zich niet in het grote huis maar in een lager gedeelte, dat behalve de deur twee normale en drie smalle vensters vertoont, twee van de laatste aan weerszijden van de deur en één

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 13