Haeghe B DE HAAGSE KOHIEREN VAN HET 126 20 sch. 6£. Summa lateris 48 13 sch. 2 XL groten ’t huijs genaempt den Dolphijn achter de 10 sch. 24 sch. Geertge Pietersdr. Claes Stoffelsz. bode 20 sch. 30 sch. 20 sch. 6 sch. 10 sch. nijet. 4 sch. 10 sch. 10 sch. 2£. 2£. 15sch. 15 sch 15 sch. de deurwaerder Snouck Claes Cornelisz. boode Oth Barentsz Mr. Willem Goossens Cornells van Zaanen Pieter Jansz Jonckheer Thomas Louwel Jonckheer Jan van Gelma Jan Jacobsz. coster Jan Jansz. van Loiffelt Summa lateris 41 18 sch. Totalis 287 8 den. Absenten: Willem Canter Hans de Reecke die weduwe van den Raetsheer Backer25) - (w.g.) Jeronimus van Borre. P. Hanneman H. Muerbeeck Jacob Jansz. Witsant Thomas Clarenbut Adriaen Aertsz. Neeltgen van der Drift Philips Osiersz. Jan Lackenoort. Adriaen Egbertsz. David Cornelisz. schilder21) die weduwe van Pieter van Soutelande Mr. Nicolaes Theodorij Claes Claesz. heemraetsbode Comelis Beuckelaer Cornelis van Weert Mr. Rombout Willemsz. 12 sch. 10sch. 15 sch. Jacob Stalpert Augustijnsz. 20 sch. Mr. Zeeger van Brakel die moeder van Mr. Adriaen Dirrixz. procu reur op de Geest seijdt nijet te moegen geven Rombout Pietersz. backer 15 sch. 8 sch. 15 sch. 3 10 sch. 6 sch. 3£. 3 4 20 sch. Arent Fransz. Bom22) 3 Joost Jacobsz.23) 10 Gijsenburch deurwaerder 20 sch. de weduwe van Boëtis 2 Vrederick van der Elburch24) Commissaris van den Hove Cornelis van Naerden, Reken meester, van 's Haechs wegen Cornelis Zijbrantsz., burge meester, adjunct Mathijs Benninck, secretaris van den Hage. Tweede quartier onder de letter B. voorseijdt. Nota, dat dit sijn ponden ende scellingen van van elcke maent. Beginnende an Clock.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 151