DE HAAGSE KOHIEREN VAN HET 130 6 sch. 2 gulden. 6 sch. 20 sch. 6 sch. 20 sch. 30 sch. 30 sch. pauper. 12 sch. 8 gulden. 6 sch. nihil habet. 7 sch. 10 sch. pauper. 10 sch. 6 sch. 30 sch. 5 sch. 10 sch. Eerst: De wedue wijlen Hendrick Simonsz Claes Cornelisz. backer de wedue Jacob Hendricxsz Willem Hendricxsz., capiteijn6 gulden. Jan Dircxsz., schoemaker 30 sch. Abraham Robart, clerck 2 gulden. Matheus Willemsz., cuijper 20 sch. Sijmon Maertsz.47) 6 sch. Hendrick Faes Cornelisz. 10 sch. Jacob Claesz Mr. Adriaen Snouck de Heere van Opinen 6 gulden Franchois Cornelisz. Arien Gerritsz. Arien Bastiaensz. de wedue van Frans Bom48) Sebastiaen Fransz. In den Haghe het derde zeste quartier geteeckent C. Den XHIe Junij anno 1585. Namen van de persoonen ende sommen van tgundt zijluijden beloeft hebben ter maent op te brengen voer drie maenden als Junius, Julius ende Augustus XV0 vijff ende tachtich tot ontseth der Stadt Antwerpen, aen handen van Mr. Gerrardt van Wingaerden, Raedt in den Hoogen Raede in Hollant, Frederick Fredericxsz., Burgemeester van den Hage, ende Jan Waghewijns, Secretaris ordinaris in den Provincialen Rade, daertoe gerequireert, ende dat beginnende van de Stolcxsse Kaes int Noorteijnde noortwaerts op totte Molestraet, de Molestraet geheel uuijt aen wederzijden, wederomme van de Wedue van Maerten Janss. Comen 't Noorteynde geheel uuijt aen wederzijden totte Hoelstrate toe, de Hoelstrate aen weder zijden, van daer totte Pauw opte Plaets, ende de noortzijde van de Plaets tot het huijs van de Ontfanger Mierop excluijs. Dammas Goudt49) 10 gulden. Franchois Coninck 50) in den Spiegel 2 gulden. Gijsbrecht Lourisz. Jacob Mathijsz. Arent van Vollenhoven51 Anthoni Croeck, deurwaerder 2 gulden. Mr. Maerten Willemsz. advocaet2 gulden. Willem Cornelisz. 20 sch. Hendrick Jansz. nihil habet. Isbrant Stanck, deurwaerder Jacob Isbrantz. Lenaert Cornelisz. Jan Jansz. metselaer Pieter Scrijns Jan Nes Gerritgen Pens Bastiaen Cornelisz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 155