Haeghe D ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 133 6£. 2£. de Heere van Thielburch absent. Joncheer Kaerl Benthinck 2 gulden. Wassenaer zeijt nijet te mogen geven, den advocaet Crok zijnen schoonsoon Mr. Reijmer Geraerd Baertz. 24 20 sch. de wedue van Amt Coebel6 gulden. Dirck Jansz. de Bie70) Reeckemeester met Joris Dircxsz. de Bie71) zijn zone ontfanger generael tsamen tot een gifte son- der restitutie te begeren 50 gulden. Commissaris Pauwels van Loo, Rekemeester, adjoinct C. van der Goes, auditeur ende van die van den Haege A. van Catz, schepen. De Hile Vie quartier beginnende van den ontfanger Mijerop aende noortzijde van 't Voorhout geheel uuijt, die oostzijde van ’t Voorhout ende den omme krom als Mijerop ende Jan van Catz, Bleijenburch met beijde de Doelen, dan voorts- gaende ende beginnende aen de zuijtsijde van 't Voorhout westwaerts op ende ommeslaende nae de Hooge Nieustraet, d’zelve geheel uuijt ten eijnde ende wederom beginnende aen 't huijs van den Raetsheer Loozen zoe voorts nae de Vijver- berge geheel, ’t Hoff binnen ende buijten, die Cingel daerinne begrepen; ende hebben die naebeschreven persoonen gelooft ter maent die somma uuijtgetrocken achter elck van hemluijden naemen. 3£. 4 sch. Anna Jansdr. in 't Clooster 1 sch. Rijchart Waelen 20 sch. den Rekenmeester van Naerden73) Aeltgen Vrancken In kennisse van desen onse signa turen hier onder gestelt den XVII Junij Anno XVC vijff en tachtich, (w.g.) G. Wijngaerden. Frederick van der Elborch. J. Waghewijns. Eerst: den Ontfanger Mijerop72) 40 zijnen le Klerck Jacob van der Burch5 den 2e Klerck Dierck van der Burch5 den Rentmeester Generael van Noorthollant Wil lem Hanneman 16 die Klerck van den voor noemden Rentmeester

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 158