EN ZIJN NAASTE OMGEVING 5 Adriaensz., zodat toen het gehele stuk tussen Hoge Nieuwstraat en Voorhout in één hand was. Het grote huis droeg de naam ,,In den Doorenboom” en op 9 augustus 1561 werd het met het achterhuis ver kocht aan de procureur Jacob van Couwenhoven „af komstig van Marcelis Adriaensz.”. Deze laatste bleef het kleine huis bewonen, want toen op 28 september 1563 de erfgenamen van Heynrick van Zuyderbeeck, doctoir in de medicine, die vermoedelijk identiek is met Heyn rick van Goor of Vergoor „omme te besien de urijnen”4) hoe deze het van Van Couwenhoven had gekregen, is niet gebleken, maar hij woonde er reeds in 1560 - het grote huis aan Mr. Pauwels Vos verkochten, werd als noordelijke belending genoemd: het huis waar thans Marcelis Adriaensz in woont. In de volgende jaren kwamen de huizen, vermoedelijk door erfopvolging, in andere handen en in de Spaanse tijd had het grote huis, waarin wellicht soldaten werden gelegerd, veel te lijden. Nog vóórdien op 23 mei 1571 had Mr. Pauwels Vos het verkocht aan Joncfrouw Marie Yswoutsdr., weduwe van de advocaat Mr. Ale- wijn van Leeuwen, die ook het kleine huis in eigendom verkreeg. Dat verkocht zij op 10 October 1571 weer aan de advocaat Mr. Joost van Alblas, die op 21 april 1583, toen de tijden weer rustiger waren geworden, ook twee vervallen huizen en erven „met de materiaelen daer als noch opleggende, al naest den anderen, genaemt den Doorenboom” kocht, zodat ook hij nu het gehele stuk grond in eigendom had. Het zou gedurende bijna veertig jaren in de familie blijven. Catharina van Alblas, ver moedelijk wel de dochter van Mr. Joost, die getrouwd 4) Namen van eigenaars van huizen met huisnamen in het Spaansche tijdvak, 15501574 te 's-Gravenhage door A. ter Meer Derval. Jaarb. Die Haghe 1934 bl. 119.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 16