ONTZET VAN ANTWERPEN IN 1585 155 97} N.N., 98) 99) klerk der St. 100) 101) 102) 103) 106) 109) 107) 108) 104) 105) Adriaen Mathijsz. Benninck, secretaris van den Haag als opvolger van zijn schoonvader Mr.. Jan Plumeon, als wiens substituut hij in 1543 reeds voorkomt. Werd in 1574 opge volgd door zijn zoon Mathijs (zie aant. 13); overleed Tl okt. 1589. Trouwde Aleyd Plumeon, dochter van Jan en N.N., overleden 27 febr. 1590. (B.v.T.P. Z.H. Ila, p. 33). Cornells van Nienstadt, advocaat-fiscaal van den H.v.H. 7 dec. 158024 febr. 1584 sedert 25 febr. 1584 raadsheer in de Hoge Raad, overleden 25 juni 1606. (v. L. Bat. Ill. p. 1483; Korv. p. LVII). Jan Meganck, geb. te Brussel, notaris, werd bij resolutie van 20 juni 1579 door de St. Generaal aangenomen als klerk ter griffie ten laste van Zeeland. Overleed 1604. (R. Bijlsma, De Regeeringsarchieven der geünieerde en nader geünieerde Nederlandsche provinciën 15761588, p. 35). Jan Bayart, geb. te Vlissingen, notaris en Generaal (o.c., p. 35). Jaspar de Heyst wordt met de agent Ramet en de klerken Jan Bayart en Jan Meganck genoemd als de „officieren” verbonden aan het comptoir van de St. Generaal in een resolutie van 28 febr. 1585. (o.c., p. 51). Anthonis van Catz, vroedschap 1589/90, 1592/931593/94, 1599/1600; schepen 1585/86—1588/89, 1594, 1594/95—1596/ 97, 1600/011605/06; burgemeester 1590/911592/93, 1597/ 981598/99. In 1606 wordt „mits sijn vertreck naer Amster dam in Maie” in zijn plaats tot schepen aangesteld Adriaen Screvelsz. Dit kan niet zijn de weduwe van de bekende Joachim Ortell, agent van Holland en van de Staten Generaal te Londen, daar deze eerst 3 okt. 1590 overleed. (N.N.B.W. dl V. kol. 406). Mr. Laurens Veau, barbier (Jrbk die Haghe 1934 p. 28). Job Jansz. in de „Rooden Molen”, vroedschap 1594/95 1596/97; schepen 1589/90—1593/94, 1597/98—1600/01. Jan Jacobsz., apotheker, vroedschap 1588/891589/90, 1591/92. Adriaen Willemsz. van Neck, vroedschap 1604/051605/06. Adriaen IJsbrantsz. Bodegraven, vroedschap 1577/781581/82, 1583/84. In de minuut-nominatie voor de magistraat van 22 nov. 1584 staat achter zijn naam „sustineert suppoost te zijn”. Lenert IJsbrantsz. Vroedschap Xhlb/ll1582/83, 1584/85 1590/91. Fabriekmeester 15791591. Heilige Geestmeester 1588/89—1589/90.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 180