DE HAAGSE KOHIEREN VAN HET 158 Trouwde Catharina van Uyttenbroeck. (v. L. Bat. Ill, p. 1461; N.L. 1935, Koi. 357). 128) Johan van der Kammen, raad en rekenmeester sedert 7 apr. 1580 (v. L. Bat. Ill. p. 1462). Verklaring der afkortingen! a. Archieven uit het Gemeente-archief van 's-Gravenhage: O.A. Oud administratief archief der Gemeene, 13131815. Not. Arch. Notarieel archief. Weesk. Weeskamer archief. St. Joris Archief der St. Joris-schutterij. b. Gedrukte werken: B.v.T.P. Z.H. Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealo gische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Zuid-Holland, Utrecht, 1922. Haags Jrbk. Haagsch Jaarboekje, 18891899. Jrbk. die Haghe Jaarboek die Haghe, 19001954. v.L. Bat. Ill. Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata, 's-Gra- venhage 1685. Nav. De Navorscher, een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tussen allen die iets weten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen. 18511955. N.L. De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Kon. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. 18831955. v.R.v.d.K M. A. van Rhede van der Kloot, Aanteekeningen omtrent de Regeeringsfamiliën van 's-Gravenhage en Scheve- ningen sedert 1353 tot 1739. 's-Gravenhage, 1905. de Riemer Mr. Jan de Riemer, Beschrijving van ’s-Graven hage. ’s-Gravenhage, 1730. Voet-v. Geld. Elias Voet Jr., Merken van Haagsche Goud- en Zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche Goud- en Zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw door H. E. van Gelder. 's-Gravenhage, 1941. Korv. E. H. Korvezee, Lijsten van de leden van en hooge- ambtenaren bij het Hof van Holland van 1428 af. In: A. S. de Blécourt en E. M. Meyers: Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de Secretaris Jan Rosa. Haarlem 1929. N.N.B.W. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek onder redactie van Dr. P. C. Molhuysen, Prof. Dr. P. J. Blok en Prof. Dr. L. Knappert. 10 dln. Leiden 19111937. Posth. Meyjes Dr. E. J. Posthumus Meyjes. Kerkelijk 's-Gra- venhage in vroeger- eeuwen. Schetsen uit de geschiedenis der Hervormde Gemeente, 's-Gravenhage 1918.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 183