EN ZIJN NAASTE OMGEVING 15 bouwde huisje weer afbrak, geen ruimte genoeg. Naast hun perceel echter bevond zich een ruim erf aan de zijde van de Hoge Nieuwstraat bebouwd met een woning, die zich leende tot verbouwing tot stal en koetshuis, terwijl aan de zijde van het Voorhout een gebouwtje stond, dat gemakkelijk kon worden afgebroken. Op 8 augustus 1718 werd Van Wassenaer door aankoop eigenaar van dit perceel 21), waarvan wij de geschiedenis, zover bekend, eerst zullen nagaan. In 1458 was het eigendom van Cornelis Baroen, tussen 1466 en 1470 achtereenvolgens van Willem Delater, de vader van een zekere Heer Gijsbrecht en van Adam van Cleve, die een groot huis aan de Vijverberg bezat. In 1561 was het van de reeds genoemde Henrick Vergoer, de medicus, die het op 2 mei van hetzelfde jaar verkocht aan Mr. Matheus Vierling, een der executeurs-testamen- tair van Willem Goudt. Op dezelfde datum kocht Vier ling van de baljuw Guillaume le Grandt, een der erven van Willem Goudt, met wiens weduwe hij was getrouwd en in wiens huis aan het Noordeinde hij woonde, nog een half huis aan de Hoge Nieuwstraat om zijn bezit af te ronden. Vierling was blijkbaar geen zeer vermogend man, want zowel op diezelfde 2e mei 1561 als op 12 sep tember 1564 nam hij hypotheek op zijn bezit. Alles tever geefs, want op 7 juli 1588 liet een zijner schuldeisers n.l. dezelfde Anna van Outheusden, weduwe van Mr. Arent Coebel, die in 1621 tegen de bouw van het huis van Wassenaer zou protesteren, het huis executoriaal ver kopen; de advocaat Mr Willem Cocq, in 1572 Raad en Procureur-Generaal van het Hof, werd koper voor f2185. Het perceel bleek intussen te zijn overgegaan in handen van Jan van Houwesteyn, die de geëxecuteerde was. 21Keppel 1110.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 28