JAARVERSLAG OVER 1954 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING „DIE HAGHE”. A. Leden, Bestuur en Commissies. Het ledental is in de loop van het jaar gestegen tot 418; 51 nieuwe leden traden tot de vereniging toe, terwijl 18 zijn afgevallen. Het weliswaar bescheiden, maar toch verheugende accres is zeker ten dele te danken aan de ledenwervingsactie: in verscheidene convocaties is be kend gemaakt, dat leden, die een nieuw lid aanbrengen, een door de Vereniging uitgegeven boek- of plaatwerk ten geschenke ontvangen. De Vereniging telt thans zes ere-leden, één corresponderend lid en 411 betalende leden. Door het overlijden van G. H. L. Baron van Wassenaer van Catwijck heeft de Vereniging haar enige donateur verloren. Overtuigd van de noodzaak het ledental verder uit te breiden, heeft het Bestuur de Heer A. Bicker Caarten, Secretaris der Vereniging Oud-Leiden, uitgenodigd, in de Bestuursvergadering van 22 November 1954 een uit eenzetting te geven van de werkwijze in deze zusterver eniging. Het was het Bestuur bekend, dat de groei van Oud-Leiden, dat 200 leden telde in 1936 en 1000 in 1954, voor een zeer belangrijk deel aan de activiteit van zijn secretaris is te danken. Hoewel de verhoudingen in steden van zo verschillende grootte als Leiden en den Haag natuurlijk niet gelijk zijn, hoopt het Bestuur ver scheidene denkbeelden van de Heer Bicker Caarten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 299