TIEN JAREN WEDEROPBOUW EN STADSONTWIKKELING VAN 'S-GRAVENHAGE door Dr. Ir. F. BAKKER SCHUT. Inleiding De redactie vroeg mij om een terugblik op tien jaar Haagse stadsontwikkeling en wederopbouw. Nu is het voor een stedebouwkundige altijd een pijnlijke zaak om terug te zien; hij heeft steeds de neiging vooruit te kijken dat hoort nu eenmaal bij het vak en hij is altijd de eerste, die niet tevreden is over het werk, dat in het verleden -in dit geval het jongste verleden is gewrocht. Hij ziet de onvolkomenheden en hiaten; hij stelt zich voor hoe het had kunnen zijn, indien alleen de allerbeste architecten aan de gang zouden zijn ge weest; hij weet, dat derden zich meestal niet kunnen voorstellen, hoe het zal worden als het groen is opge schoten en met zijn welwillende bescherming de eerste naaktheid van de bebouwing heeft omgeven; hij beseft ook, hoe de stedebouwkundige inzichten zich op zo korte termijn wijzigen, dat hetgeen op een bepaald moment verwezenlijkt wordt meestal eerst een tiental jaren nadat het plan is geconcipieerd al weer verouderd is. Zijn hart is intussen bij datgene, wat hij voor zijn geest ziet en wat nog nauwelijks op papier staat en niet meer bij hetgeen intussen in steen geworden is. Het vorenstaande moge verontschuldigen, dat niet immer een juichtoon klinkt over het gewordene en dat ik mij er niet van heb kunnen weerhouden ook te spre ken over datgene wat nog worden moet. Ik ben mij bewust, dat zij, die „de organisch gegroeide stad” boven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 51