IETS OVER DE EERSTE HAAGSE 60 de ongezondheid der bezoeke slechts onze poorten aan het Hof- ,,de nieuw aangebouwde ziet men de eerste regelen der „gezondheidsleer miskend; en hoewel nu, waar men al- „leen voor geldbelegging bouwt, die regelen steeds eeni- „germate op den achtergrond zullen blijven, zoo mag „men toch de hoop voeden dat, wanneer eene vereeni- „ging aantoont hoe men het voordeel der bewoners met „het voordeel der besteedde kapitalen kan vereenigen, „ook hierin verbetering zal ontstaan. De woningen der „vereeniging zullen dan met recht den naam van model- „huizen verdienen. De goedkoope woning toch moet min- „der op den voorgrond staan; een doelmatige te ver schaffen behoort het hoofdoogmerk der vereeniging te „zijn. „Ook het verbeteren van bestaande woningen kan „daartoe dienstbaar worden gemaakt, en als men de al- „dus verbouwde later weder verkocht, om met de op brengst daarvan andere slechte huizen aan te koopen „en te verbeteren, dan zou de vereeniging weldra hare „nuttige werking aan velen doen gevoelen. „Zo men twijfelen mogt aan „woningen in ’s-Gravenhage, men „achterbuurten, bijv, de sloppen en „spui, op de Langegracht, bij de Zuilingstraat, de Breed- „straat, de Geest, de sloppen in de Korte Poten, de Ba- „gijnestraat, de Ammunitiehaven enz., om niet te gewagen „van de achterbuurten te Scheveningen; en men be hoeft geen geneesheer te zijn om de overtuiging te er- langen, dat hier het vaste verblijf van ziekten zijn moet, „die dikwerf, door opeenhooping van menselijke wezens „in een bekrompen bestek, epidemisch geworden, geheele „huisgezinnen ten grave slepen. Want er is geen Cholera „noodig om den schrik des doods in menig arm huisgezin „te brengen; de Typhus en zoovele andere ziekten wijken „nimmer uit sommige buurten en gaan dikwerf van huis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 83