IETS OVER DE EERSTE HAAGSE 62 over- Voor degenen die daarin belangstellen is aan het slot van deze korte verhandeling een opgave toegevoegd van de namen en kwaliteiten der inschrijvers. Verschillende daarvan behoren tot thans uitgestorven geslachten. drag van f 36.250 bleken te hebben toegezegd. Een alleszins verheugend resultaat*). In de eerste algemene vergadering, die enkele dagen later, onder leiding van de heer van der Heim, in het gebouw van het Nut aan het Buitenhof werd gehouden, en die zich in veel belangstelling van de zijde der leden oprichters mocht verheugen, was natuurlijk in de eerste plaats het benoemen van een bestuur aan de orde. Dat daarbij al dadelijk de keus viel op de vijf initiatiefnemers zal hun zeker genoegen hebben gedaan, maar lag ove rigens wel in de lijn der verwachting. In de nog resteren de plaatsen het Reglement voorzag in een bestuur van ten minste negen leden werden gekozen de heren Jhr. Mr. C. A. J. Beelaerts van Blokland, substituut- griffier bij het Haagse Gerechtshof (en zwager van de heer Caan), I. P. Delprat, kolonel der Genie, J. W. H. Smissaert, particulier, en de medicinae doctor T. H. Blom Coster, met welke heren de wat rijpere leeftijd een plaats in de leiding kreeg. De heer Delprat, een zestiger, nam de functie van voorzitter op zich, de heren van der Heim en Janssens resp. die van secretaris en van pen ningmeester. Verder besloot die eerste vergadering, blijkbaar tuigd, dat een organisatie met zo nobel doel en van zo nobele samenstelling wel op Hoge belangstelling zou mogen rekenen, aan de leden van het Koninklijk Huis bij missive mededeling van de oprichting te doen en aan de Koning het Beschermheerschap daarover aan te bie den. Reeds zeer spoedig werd het bericht ontvangen, dat Zijne Majesteit dit eerbetoon met welgevallen had

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 85