WONINGBOUWVERENIGING 65 dan een uitnodiging om er zich eens over te beraden, of zulke eenvoudige arbeiderswoningen nu wel in die buurt pasten en niet wat zouden detoneren bij het nabij gelegen Willemspark en de aanliggende herenhuizen van de (huidige) Nassaulaan. En de zaak werd be paald netelig, toen Burgemeester en Wethouders, die er blijkbaar zelf niet goed uit konden komen, daar over het oordeel van de Raad gingen inwinnen. Wel trok het bestuur der Vereeniging op advies van één harer juridische leden, ondertussen het verzoek om goedkeuring in onder het motief, dat hetbouwwerk niet aan de openba re weg zou komen te liggen en trouwens door een sloot van de weg was afgescheiden, maar het geval lag nu eenmaal bij de Raad en verschillende leden lieten inderdaad niet na de vrees uit te spreken voor ontsiering van dat stads gedeelte. Wel kon het bestuur met enig recht aanvoeren, dat het op te trekken bouwsel minsten 150 Ellen van het Willemspark verwijderd zou blijven, dat de gehele Mallemolen al was bebouwd met huisjes van veel minder allooi, „zich bevindende in de omtrek van de prachtige huizen, die de zoo schoone Koninginnegracht versieren”, maar dit nam toch niet weg, dat men in de Raad de plannen van de vereniging met enige bezorgheid tege moet zag. Intussen achtte men zich daar niet bevoegd om hier een beslissing in te nemen en Burgemeester en Wethouders werden ten slotte naar huis gestuurd met het advies, te trachten, met de vereniging tot een min nelijke regeling te komen en geen rechtsstrijd te gaan voeren met een instelling die, zoals een der leden aan voerde, was samengesteld uit „de meest geachte, ge goede en beschaafde ingezetenen”. Van die zijde had men zich reeds op het standpunt gesteld, dat de zaken betreffende de bouw inmiddels te ver gevorderd waren om ze nog ongedaan te maken, maar zich anderzijds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 88